Projekt Dramurci


Čezmejna vodarska iniciativa za reki Drava in Mura DRA-MUR-CI (Drava-Mura Crossborder Initiative) v okviru programa Cilj 3 Evropsko teritorialno sodelovanje - Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013

Cilj projekta je povezovanje na področju upravljanja z vodami na območju največjih rek (Drave in Mure), ki si ju delita Avstrija in Slovenija, v skladu z dvema direktivama EU: vodna direktiva (Water Framework Directive WFD) in poplavna direktiva (Flood Directive FD). Medtem ko se prva direktiva nanaša na načrtovanje in izdelovanje programov, sodelovanje javnosti in na dobro stanje porečij, se druga direktiva ukvarja s problemi poplav z upoštevanjem ciljev ravnanja ob poplavah, poplavnimi tveganji ter vzpostavitvijo upravljalskih načrtov poplavnih območij. V projektu bomo določili skupne standarde za ravnanje ob poplavah in upravljanje s sedimenti, ki jih trenutno še nimamo. To bomo dosegli z intenzivnim sodelovanjem in izmenjavo izkušenj. V nadaljevanju bo z vključitvijo univerz zagotovljeno, da bodo inovativno in znanstveno postavljena vprašanja obdelana na strokovno in tehnološko visoki ravni.

 V projektu sodelujejo:

  • Vodilni partner projekta: Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru, vodja projekta je prof. dr. Renata Jecl.
  • Partner 1: Oddelek urada avstrijske štajerske deželne vlade, odgovoren za strokovna področja vodnega gospodarstva, ekologijo in vzdrževanje voda, javno dobro voda in prometa zemljišč
  • Partner 2: Oddelek urada avstrijske štajerske deželne vlade, odgovoren za varstvo okolja
  • Partner 3: Oddelek urada avstrijske koroške deželne vlade, odgovoren za strokovno področje hidrologije, vodnogospodarske zaščite, vzdrževanja, vodnega javnega dobra
  • Partner 4: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani,
  • Partner 5: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)
  • Partner 6: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenija, Zavod Prava poteza je podizvajalec za obveščanje javnosti in publikacije.

Aktivnosti projekta DRA-MUR-CI zajemajo skladen čezmejni razvoj in ukrepe za podporo zaščiti ljudi in okolja pred naravnimi nesrečami in izboljšanju življenjskega okolja ljudi, flore in favne. V vrsti šestih delovnih sklopov bodo vzpostavljeni skupni standardi in informacijsko podprta tehnologija za zaščito pred poplavami in izmenjave izkušnje na strokovni ravni. Za projekt sta bistveni dve nalogi:

  1. Poglobljen razvoj na področju upravljanja in čezmejno sodelovanje, vključno z razumevanjem nastanka poplav in poplavnih tveganj, nadzorom usedlin in rinjenih plavin. Na osnovi znanstvenih analiz in podatkov informacijske platforme o poplavah bomo lahko izboljšali sistem opozarjanja in informiranja občanov, civilne zaščite in nadgradili bilateralne načrte opozarjanja in ukrepanja.
  2. Urejanje rek in ukrepi zaščite pred poplavami s ponovnim ovrednotenju narave, življenjskega prostora obeh rek in celostnih ukrepov v obliki pilotnih projektov na reki Dravi in Muri.

Primarni koristniki rezultatov projekta so organi, pristojni za področje voda in za civilno zaščito in s tem za ravnanje na obeh straneh skupnega porečja. Končni koristniki rezultatov projekta pa bodo prebivalci porečij Drave in Mure, katerih cilj je živeti v varnem okolju, z učinkovito izrabo virov v skladu s splošnim konceptom upravljanja z vodami, ki je znan tudi kot doktrina zaupanja javnosti. Javnost bomo obveščali o tveganju, nevarnosti, zaščiti pred poplavami in opozarjali na možnost poplav. Rezultate projekta bodo uporabljale tudi posebne vladne službe (MOP-Center za Dravo, ARSO), javne službe in upravljavci hidroelektrarn.

Glavna vrednost, ki jo dosegamo s čezmejnim sodelovanjem v projektu DRA-MUR-CI izvira iz dejstva, da je upravljanje z vodami in upravljanje na porečju učinkovito, če sodelujeta obe državi in upoštevamo  vse dele reke. Čezmejno sodelovanje je neizogibni način pristopa, če želimo doseči usklajeno načrtovanje in izvajanje ukrepov v rečni strugi.

25. septembra 2009 so v Mariboru partnerji podpisali skupno konzorcijsko pogodbo, s katero se je na obeh straneh meje uradno začel projekt DRA-MUR-CI. Ocenjena skupna vrednost projekta, ki bo trajal štiri leta, je 3,5 milijone evrov. Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP SI-AT 2007-2013.