Projekt Referenčne ambulante


Ministrstvo za zdravje bo namenilo 2,2 milijona evrov za pilotni projekt uvedbe t.i. REFERENČNIH AMBULANT, ki so s svojim delom po vsej Sloveniji začele 1. aprila 2011. Do septembra jih je delovalo 60, v septembru pa se jim je pridružilo še 47 tovrstnih ambulant.

Referenčne ambulante pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine, pomenijo pa tudi povečano dostopnost prebivalcev do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe in skrajšanje čakalnih dob.

Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, okrepljene z diplomirano medicinsko sestro. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. Na ta način bo izboljšana kakovost dela in zadovoljstvo bolnikov. Uvedba novega kadra bo omogočila tudi prerazporeditev nekaterih nalog in odgovornosti.

Namen je, da na primerih RA razvijemo model, ki bo definiral ambulanto zdravnika družinske medicine v prihodnje, na nivoju:

  • vsebine dela (protokoli vodenja kroničnih bolnikov, vzpostavitev registrov),
  • organizacije dela (delitev aktivnosti in kompetenc, celovita obravnava bolnikov)
  • kadrovske strategije (nadgrajen tim z ustrezno delitvijo dela znotraj tima) in
  • modela plačevanja (potrebno je predlagati spremembo financiranja, ki sloni na glavarini in kakovosti dela).

Cilji projekta:

  • Omogočiti kakovostno obravnavo vseh bolnikov na primarni ravni do stopnje, ko je nujna napotitev na sekundarni nivo, z ustrezno kadrovsko-vsebinsko-finančno strukturo,
  • Povečati kakovost in stroškovno učinkovitost obravnave bolnikov,
  • Povečati zadovoljstvo  bolnikov in zaposlenih  na primarnem nivoju.

Vloga Prave poteze v projektu RA: VODENJE PROJEKTNE PISARNE